Предыдущая страница (2)
Страница из 33
Следующая страница (4)
Предыдущая страница (2)
Страница из 33
Следующая страница (4)
              HOVERBOT  COMPANY
  ‫ޟ‬Ƌ‫ޟݦ‬ƅſ࠹TƑࡵ࠹‫ޖ‬ƕſࡘ‫ݦ‬Ƈƅƌ‫࠹ࡘࡵޟ‬શ‫࠹ޖࡵޟ‬
  HOVERBOT!
  Ƃࢸƫƫ१࣪ ঄৬Ƨ१Ơ१ƣࣛƯƠ१ Ʈ१ƨƹƥ१ƠࢸƯ࣪ƨƽ Ʀƣ࣪Ư Ơ Ƨ१ƪƮƨ࣪ƧƯ࣪ ࣛ ƺƨ࣪ƧƯ঄१-
  ࣛࢸƪ१ƧࢸƯ१ƪHOVERBOT.
  Ƃࢸƫƫ१࣪঄৬Ƨ१Ơ१ƣࣛƯƠ१Ʈ१ƪ१Ƥ࣪ƯƠࢸƪ१ƥƫࢸƧ१ƪƦƯƹࣛƽࣛ१Ơࣛ࣪ƪƦƱ৬ƫƧ-
  ƲƦƽƪƦ৬ࣛƯ঄१ોࣛƯƠࢸWƀࢸ঄ࢸƫƯƦોƫƸોƯࢸƨ१ƫƮ঄Ʀƨࢸơࢸ࣪ƯࣛƽƧ৬ࣛƯ঄१ોࣛƯƠ৬
  Ơ१Ơ঄࣪ƪƽƮ१Ƨ৬ƮƧƦWƂ࣪Ưࢸƨƹƫ৬ƼƦƫƱ१঄ƪࢸƲƦƼ१ơࢸ঄ࢸƫƯƦોƫƸ৥ࣛƨ৬ƴࢸ-
  ƽ৥ Ʀ Ʈ१Ơ঄࣪Ƥƣ࣪ƫƦƽ৥ ৬ࣛƯ঄१ોࣛƯƠࢸT ƫ࣪ Ʈ१ƣƮࢸƣࢸƼƶƦ৥ Ʈ१ƣ ơࢸ঄ࢸƫƯƦƼT
  ƠƸƫࢸોƣ࣪Ư࣪Ơƣࢸƫƫ१ƪ঄৬Ƨ१Ơ१ƣࣛƯƠ࣪W
  Ƌ१Ƥࢸƨ৬ોࣛƯࢸT ƺƧࣛƮƨ৬ࢸƯƦ঄৬ોƯ࣪ Ʀ १ƞࣛƨ৬ƤƦƠࢸોƯ࣪ Ʈ঄Ʀ१ƞ঄࣪Ư࣪ƫƫ१࣪
  ৬ࣛƯ঄१ોࣛƯƠ१ ࣛ१ơƨࢸࣛƫ१ ƣࢸƫƫ१ƪ৬ ঄৬Ƨ१Ơ१ƣࣛƯƠ৬W ߚࢸ঄৬Ƶ࣪ƫƦ࣪ Ʈ঄ࢸƠƦƨ
  Ʈ१ƨƹƥ१ƠࢸƫƦƽ৬ࣛƯ঄१ોࣛƯƠ१ƪƪ१Ƥ࣪ƯƮ঄ƦƠ࣪ࣛƯƦƧࣛ१Ƨ঄ࢸƶ࣪ƫƦƼࣛ঄१Ƨࢸ
  ࣛƨ৬ƤƞƸ৬ࣛƯ঄१ોࣛƯƠࢸƦƨƦƮ१ƨ१ƪƧࢸƪW
‹