Предыдущая страница (18)
Страница из 33
Следующая страница (20)
Предыдущая страница (18)
Страница из 33
Следующая страница (20)
                                  HOVERBOT  COMPANY
              ߚ޲Ʈ঄ƦƞࢸƠƨƽોƯ࣪ࣛƧ१঄१ࣛƯƹTƧ१ơƣࢸࣛƮ৬ࣛƧࢸ࣪Ư࣪ࣛƹࣛơ१঄ƧƦW
     ‫ߚޖ‬ƅࠥ‫ߚݦ‬ƅ޲     ߚ޲Ơ࣪ƵࢸોƯ࣪঄ƼƧƥࢸƧƦƦƣ঄৬ơƦ࣪ƯƽƤ࣪ƨƸ࣪Ʈ঄࣪ƣƪ࣪ƯƸƫࢸ঄৬ƨƹW
Ƅ‫ݦ‬Ƌࡘ޲Ɠ޲ߚ࠹Ɔ‫ࡵݦࡵݦ‬Ɩ‫ޟ‬ƚ    Ƅ‫ݦ‬Ƌࡘ޲Ɠ޲ߚ࠹Ơ१Ơ঄࣪ƪƽƣƠƦƤ࣪ƫƦƽࣛƯ१ƽƯƹƫࢸ१ƣƫ१ોƫ१ơ࣪W
Ƌ࠹Ƈƌƃ‫ࠥݦ‬         Ƅ‫ݦ‬Ƌࡘ޲Ɠ޲ߚ࠹                ƠƸ࣪ƥƤࢸƯƹ ƫࢸ ƣ१঄१ơ৬ १ƞƶ࣪ơ१ Ʈ१ƨƹƥ१ƠࢸƫƦƽT
ƅࠥ޲‫ࠥݦࡵޟ‬ƀƂ޲‫࠹ࡘ޲ޖ‬ƚࡵߚ࠹   ࢸƯࢸƧƤ࣪࣪ƥƣƦƯƹƠƮƨ१Ưƫ१ƪƮ१Ư१Ƨ࣪Ʈ࣪Ƶ࣪৥१ƣ१ƠW
Ƌ࠹Ƌ‫ݦ‬Ƃ‫ߚݦ‬ƅ޲‫࠹ޖ‬Ƃƕ      Ƅ‫ݦ‬Ƌࡘ޲Ɠ‫ޟࡵ޲ݦ‬ƚ঄࣪ƥƧ१Ʈ१Ơ१঄ࢸƴƦƠࢸƯƹƫࢸƞ१ƨƹƵ१ોࣛƧ१঄१ࣛƯƦW
ߚ‫ݦ‬ƌ‫࠹ࡘࡵޟ‬શ‫࠹ޖࡵޟ‬RRR      ߚƦƧ१ơƣࢸ ƫ࣪ ƧࢸƯࢸોƯ࣪ࣛƹ ƫࢸ ࣛࢸƪ१ƧࢸƯ࣪ ƠƣƠ१࣪ƪ ƦƨƦ ࣛ ঄࣪ƞ࣪ƫƧ१ƪ
              ƫࢸ঄৬Ƨࢸ৥W
         ‰‡